Keynan, Haim & Co – קינן, חיים ושות׳
כמשרד בעל אוריינטציה מסחרית גבוהה, מאמין משרדנו במתן שירות משפטי יצירתי, המשולב במעורבות פעילה גם בתחומים ה"מסחריים" בכל נושא המובא לטיפולנו