המשרדים שלנו

20 Lincoln Street, Rubinstein Building (20th Floor)

Tel Aviv 6713412, Israel

TEL: +972 3 6081960 | FAX: +972 3 6081970

OFFICE@K-H.CO.IL